VR-HERE 蓝牙游戏手柄

 

这是一款VR-HERE针对VR开发的蓝牙游戏手柄,此手柄是VR头戴式虚拟设备的配件;

使用此手柄,用户可以更好地沉浸于虚拟世界,对VR教育、培训、视频游戏、娱乐、媒体等操作有更好的体验。

 

                                             

https://youtu.be/h84D2V7GZFQ    

   

 

      

    http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc0MjI2MzQ0MA==/v.swf